Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is er om mee te praten, te adviseren en (soms) mee te beslissen over wat er in de school en de klas gebeurt. De taak van de MR is mee te denken en mee te beslissen over het schoolbeleid. U kunt hierbij denken aan schoolregels en afspraken, extra en buitenschoolse activiteiten en aan het onderwijs zelf. Ook heeft hij aandacht voor bijvoorbeeld de schoolgids, het schoolplan en klachtenregelingen. Zo draagt de MR bij aan de kwaliteit van het onderwijs op onze school. 

Alle onderwerpen waar de MR over spreekt, hebben direct of indirect gevolgen voor de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Bij belangrijke besluiten van de directie is het nodig dat de MR ermee instemt. Bijvoorbeeld bij een aanpassing van het schoolplan of de schooltijden. Bij andere besluiten moet de directie de MR om advies vragen. De MR heeft ook initiatiefrecht. Op elk moment mag de MR zaken ter discussie stellen of ongevraagd advies uitbrengen aan de directie. Het uitgangspunt is altijd dat de directie en de MR zo goed mogelijk samenwerken in het belang van de leerlingen, ouders en personeel. Zeven keer per jaar komt de MR bijeen. Ieder jaar verschijnt er een jaarverslag van het voorgaande schooljaar. De MR van De Pelikaan bestaat op dit moment uit 2x vier leden: voortkomend uit de Catharinaschool en de Vlisterstroom. Het is de bedoeling dat de MR maximaal zes leden gaat tellen. Drie leden worden rechtstreeks uit en door het personeel gekozen. Drie leden worden rechtstreeks uit en door de ouders/verzorgers gekozen.

Heeft u belangstelling, vragen of wilt u zomaar wat over onze school praten. Stuurt u de MR dan gerust een mail of spreek ons aan. Wij doen ons uiterste best om in gesprek te blijven met alle betrokkenen. Samen hebben wij een positieve invloed op de kwaliteit van onze school. 

Momenteel bestaat de Medezeggenschapsraad uit de volgende ouders:

  • Dhr. Wesley Duits 
  • Mw. Mariëlle Laan (secretaris)
  • Mw. Jessica Zuiderveld- de Wit (voorzitter)

Momenteel bestaat de Medezeggenschapsraad uit de volgende teamleden: